Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWILL B.V.
ROWILL B.V. adres: Molenveld 22 te Millingen aan de Rijn KvK: 50448072

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Werkzaamheden:
1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
2. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.
B. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die aan ROWILL een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten.
C. Opdrachtnemer: ROWILL B.V., hierna te noemen: ROWILL
D. Bedragen en prijzen: Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW., tenzij anders is aangegeven.

Artikel 2 Verplichtingen opdrachtgever
A. Opdrachtgever is gehouden onderzoek te verrichten naar en ROWILL schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, aanwezigheid en ligging obstakels, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s, en deze te voorzien van duidelijke markering Daarnaast dient opdrachtgever alle tekeningen en kaarten ter hand te stellen aan ROWILL. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en juistheid en recentheid van de verstrekte informatie, tekeningen en kaarten.
B. Ingeval van graaf en/of bodemwerkzaamheden dient de opdrachtgever minsten drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kabels en Leidingen Informatie Centrum uit te laten voeren. Opdrachtgever is verplicht alle instructies van KLIC op te volgen en ziet erop toe dat alle leidingbeheerders reageren.
C. Indien opdrachtgever niet de in de vorige leden bedoelde informatie heeft verschaft dan wel niet aan de in de vorige leden bedoelde verplichtingen heeft voldaan, dan staat de opdrachtgever er voor in dat er op de werklocatie geen obstakels, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s aanwezig zijn en zal de opdrachtgever Rowill vrijwaren van eisen van derden op grond van de schade die ontstaat doordat er toch kabels, leidingen of andere obstakels, belemmeringen of risico’s aanwezig zijn.

Artikel 3 Aanbiedingen en termijnen
A. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
B. Overeengekomen termijnen zijn nimmer fatale termijnen en geven in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
C. Overeenkomsten kunnen namens ROWILL alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van ROWILL binden ROWILL niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal ROWILL aangeven wie binnen het bedrijf van ROWILL bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.

Artikel 4 Overmacht
A. ROWILL is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtssituatie.
B. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van ROWILL ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan ROWILL afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.
C. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 5 Onvoorziene omstandigheden
A. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor ROWILL ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals - bijvoorbeeld - zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft ROWILL het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is ROWILL bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding.
B. Indien naar het oordeel van ROWILL de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft ROWILL het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.

Artikel 6 Vergunningen, ontheffingen
A. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn.
B. Opdrachtgever en ROWILL kunnen onderling anders overeenkomen, mits schriftelijk vastgelegd.

Artikel 7 Openbare weg
A. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken, schoonhouden en het plaatsen van waarschuwingsborden van en op de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden. Wanneer hij dit niet doet, is hij gehouden dit ROWILL voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk mede te delen.
B. ROWILL is te allen tijde bevoegd zelf het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg ter hand te nemen. De kosten die hij hiervoor maakt brengt hij in rekening bij opdrachtgever, tenzij opdrachtgever met ROWILL overeenkomt dat opdrachtgever voor deze werkzaamheden zorg draagt.
C. Indien opdrachtgever niet tijdig zorg draagt voor de plaatsing van waarschuwingsborden, dan is ROWILL ten allen tijde bevoegd zorg te dragen voor plaatsing van waarschuwingsborden en is ROWILL gerechtigd de kosten die hij hiervoor maakt in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 8 Levering van goederen
A. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken
B. Indien levering dient te geschieden middels gebruikmaking van een onverharde weg en/of onverhard terrein, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan die onverharde weg en/of het terrein.
C. Behoudens schriftelijk afwijkende overeenkomst komen de kosten van het transport, lossen en verzekering voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Oplevering
Onder oplevering van het werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Het werk wordt daarnaast als opgeleverd beschouwd als het in gebruik is genomen door de opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
A. ROWILL beperkt zijn aansprakelijkheid tot schade die door opdrachtgever is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van ROWILL, en overigens met inachtneming van het hierna volgende.
B. Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is uitgesloten:
a. gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade, stagnatieschade en gederfde winst;
b. opzichtschade: schade aan goederen die ROWILL voor opdrachtgever vervoert, bewerkt, behandelt, huurt, leent, gebruikt, bewaart, of om welke andere reden dan ook onder zich heeft;
c. schade veroorzaakt door hulppersonen, ingeschakeld door opdrachtgever of derden, ook indien sprake is van opzet of grove schuld;
d. schade die opdrachtgever lijdt door claims van derden;
e. structuurbederf van de bodem;
f. Schade ontstaan door bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen welke niet voor rekening van ROWILL behoren te komen zoals door opdrachtgever aangereikte of geadviseerde gewasbeschermingsmiddelen etc.
C. Ten aanzien van leveranties van zand, grond, teelaarde en compost geldt dat ROWILL niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
D. Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen schade zoals genoemd in artikel 10 sub B te verzekeren.
E. De aansprakelijkheid wordt beperkt tot het factuur- bedrag van de betreffende werkzaamheden met een maximum van €5.000,-.

Artikel 11 Betaling en prijzen
A. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.
B. ROWILL is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
C. Facturen dienen te zijn betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Verrekening en/of opschorting wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
D. Indien ROWILL een langer krediet dan 14 dagen na factuurdatum toestaat, dan wel dit ten onrechte door de opdrachtgever wordt genomen, zal deze over het factuurbedrag of het niet-betaalde gedeelte daarvan, aan ROWILL een rente verschuldigd zijn ter hoogte van het wettelijke handelsrentepercentage.
E. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
I. een betalingstermijn is overschreden;
II. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering;
III. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd;
IV. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden;
V. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 12 Kosten in geval van geen of niet-tijdige betaling
A. Alle kosten voortvloeiende uit geen of niet-tijdige betaling, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen ten laste van de opdrachtgever.
B. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom
C. ROWILL is gerechtigd om in een gerechtelijke procedure de daadwerkelijk gemaakte kosten voor een rechtshulpverlener te vorderen van opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten en wanprestatie
A. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan ROWILL gemeld worden.
B. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
C. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
D. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
E. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de goederen zijn niet ontvankelijk indien de klant niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

Artikel 14 Geschillen
A. Op de rechtsverhouding tussen ROWILL en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter.
C. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen ROWILL en een opdrachtgever kennis te nemen. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestiging plaats van ROWILL. Het is ROWILL echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de woonplaats van opdrachtgever.